Huuronshuisinhongarije.nl
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Algemeen en de begripsbepalingen.

1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van vakantiehuizen, de tijdelijke huurovereenkomst verder ook te noemen: huurovereenkomst.
2. A.A.D informeert de huurder over het huurobject, prijzen en voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.
3. Onder huurder wordt mede verstaan degene die de door de eigenaar/verhuurder te huur aangeboden woning huurt.
4. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van de te verhuren vakantiewoningen.
5. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon en/of sleutelhouder in Hongarije.
6. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning voor de te huren periode.
7. Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom verhoogd met bijkomende kosten, zoals toeristenbelasting.
8. Onder factuurbedrag wordt verstaan het huurbedrag verhoogd met een borgsom.

Artikel 2.

Totstandkoming huurovereenkomst.

1. Het reserveren van een vakantiewoning kan geschieden per telefoon, brief, via email of het boekingsformulier op de website.
2. Iedere overeenkomst komt pas tot stand nadat A.A.D. een boeking heeft bevestigd.
3. Indien huurder een boeking wenst te annuleren, is het bepaalde in artikel 10 van toepassing.

Artikel 3.

Betalingscondities.

1. Binnen 14 dagen na verzending van de bevestiging dient 30% van het totale huurbedrag te zijn voldaan door overmaking op de bankrekening van Aad v. Straten (eigenaar).
2. Het restant huurbedrag en de borgsom dienen uiterlijk 6 weken vóór vertrek op de opgegeven bankrekening geheel te zijn voldaan.
3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek, dient het gehele factuurbedrag binnen 4 werkdagen, na verzending van de reserveringsbevestiging te worden voldaan op de bankrekening van de eigenaar.
Bij reservering minder dan 3 weken vóór vertrek, dient het gehele factuurbedrag binnen 2 werkdagen te worden overgeboekt. Bij een evt. telefonische overmaking zijn de bijkomende kosten voor rekening van de huurder.
4. Wanneer het verschuldigde bedrag niet tijdig is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. A.A.D. is alsdan gerechtigd de annuleringskosten, als omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden, in rekening te brengen.
5. Na annulering is A.A.D. gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.

Artikel 4.
Reserveringskosten

1. A.A.D. brengt géén reserveringskosten in rekening!

Artikel 5.
Bijkomende kosten.

1. Eventuele bijkomende kosten dienen vóór vertrek te worden voldaan.

Artikel 6.

Eindschoonmaak.

1. De gehuurde vakantiewoning dient na afloop van het bedrijf door de huurder netjes en “bezemschoon” te worden opgeleverd.
2. Serviesgoed met toebehoren dient schoon te worden teruggeplaatst in de kasten.
3.Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet.
4. Bij aankomst dient de huurder zelf te controleren of de zaken genoemd in het inventarisatieformulier aanwezig is. Als er iets beschadigd is of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de beheerder of eigenaar. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen.
5. Toegebrachte schade aan het gehuurde dient direct aan de beheerder/eigenaar te worden gemeld. Huurder is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij/zij aan beheerder/eigenaar toebrengt.
6. Eventuele schade zal indien mogelijk op de borgsom worden ingehouden.
7. Ingeval de schade meer bedraagt dan de borgsom, is de huurder verplicht dit binnen 5 werkdagen na het einde van de huurperiode aan A.A.D. (Aad) te hebben voldaan.

Artikel 7.

Borgsom.

1. De borgsom wordt uiterlijk binnen 4 weken na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, na aftrek van de kosten van toegebrachte schade en/of ontbrekende inventaris.(overeenkomstig artikel 6 lid 4)

Artikel 8.

Verplichtingen A.A.D.

1. A.A.D. stelt, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden, het huurobject aan huurder ter beschikking.
2. A.A.D. draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.
3. A.A.D. staat er voorts voor in dat de ter plaatse gebruikelijke dan wel contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat de huurder daarvan gebruik kan maken.

Artikel 9.

Verplichtingen huurder.

1. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek vanuit Nederland/België in het bezit is van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of Europese identiteitskaart en evt. vereiste visa. In voorkomende gevallen waar huisdieren zijn toegestaan, dient de huurder ervoor te zorgen dat deze beschikken over bewijzen van inentingen en vaccinaties.
2. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering.
3. De huisbeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten personen van het geboekte. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige huursom verschuldigd, zulk uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

Artikel 10.
<=”” de=”” door=”” annuleringen=”” en=”” wijzigingen=”” style=”box-sizing: border-box;”>

1. In geval van wijziging op de huurovereenkomst binnen 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht. Deze kosten worden niet berekend indien de huurder bijboekt of overboekt naar een duurdere periode. In dat geval worden uiteraard wel de meerkosten in rekening gebracht.
3. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd.
b. Bij annulering vanaf 6 weken vóór de aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.
4.Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

Artikel 11.

Opzegging of wijziging door A.A.D.

1. A.A.D. kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:
a. in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, ingebruikname van het vakantiehuis door de eigenaar e.d.
b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk wordt.
2. In de voorgenoemde gevallen zal A.A.D. de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van huurperiode, danwel bemiddelen bij andere accommodatie.
3. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden.
A.A.D. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12.

Aansprakelijkheid.

1. A.A.D. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gehuurde vakantiewoning.
b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde wegwerkzaamheden en/of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning.
c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat, door de eigenaar ingeschakelde dienstverlener(s) en/of beheerder, waarvan verhuurder afhankelijk is nalatig blijven.
d. kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
2. Noch A.A.D. (eigenaar), noch beheerder zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het huurobject, inbegrepen inventaris.
3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning zullen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.
5. Bij het samenstellen van de website en de informatie bij de aangeboden woning, heeft A.A.D. (eigenaar) veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en de juistheid van de gegevens.
Desondanks kan A.A.D. de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen en derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 13.

Klachten.

1. Ondanks de inspanningen van eigenaar A.A.D. kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde vakantiewoning.
Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis dan door ons aangeboden, bevrijdt ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
2. Indien geconstateerde gebreken of klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op nemen met de eigenaar, A.A.D.
Deze zal zich inspannen om, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt, de klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
3. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.
4. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.